Nguyễn Thị Thúy Hân

Giáo viên lớp Dragonfly 2

Nguyễn Thị Ngọc Giào

Giáo viên lớp Dragonfly 3

Trần Thị Cẩm Tiên

Giáo viên lớp Dragonfly 3

Đặng Ánh My

Giáo viên lớp Dragonfly 4

Trần Thị Sương

Giáo viên lớp Dragonfly 4