Đỗ Huỳnh Anh Thư

Giám đốc Chương trình tiếng Anh

Calvin Corinaldi

Giáo viên tiếng Anh

Melissa Ray

Giáo viên tiếng Anh

Erin McKenna

Giáo viên tiếng Anh

James McElholm

Giáo viên tiếng Anh

Jon Fazakerley

Giáo viên tiếng Anh

Nguyễn Mai Vân

Trợ giảng tiếng Anh

Phạm Ánh Như

Trợ giảng tiếng Anh

Lê Thị Ngọc Huyền

Trợ giảng tiếng Anh

Nguyễn Lê Hoàng Vy

Trợ giảng tiếng Anh

La Diễm Liên

Trợ giảng tiếng Anh

Nguyễn Mạnh Phúc

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục.

Vũ Minh Phương

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục

Nguyễn Thị Huỳnh Trúc

Khối trưởng khối Bee

Võ Thị Thùy Nang

Giáo viên lớp Baby Bee 1