Calvin Corinaldi

Giáo viên Tiếng Anh

Jannell T.Caldwell

Giáo viên Tiếng Anh

Andrew Ellison

Giáo viên Tiếng Anh

Vũ Minh Phương

Giáo viên Thể chất

Nguyễn Mạnh Phúc

Giáo viên Thể chất

Bùi Thị Thanh Tuyền

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Đông Hồ

Giáo viên Thể chất

Lê Thị Lệ Thu

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Trọng Phương

Giáo viên Giáo dục Đặc Biệt

Nguyễn Thị Xuân Hà

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Lan Anh

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Yến Linh

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Ngọc Giào

Giáo viên Mầm non

Trần Nguyễn Hoàng Kim

Giáo viên Tiếng Anh Việt Nam

Âu Thị Thanh Tâm

Giáo viên Tiếng Anh Việt Nam