CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC CỦA CVK

[ENGLISH BELOW]

Chào mừng Quý Phụ huynh đến với CVK - Nơi của những nụ cười.

Là một thành viên của Hệ thống Trường Quốc tế Canada - Việt Nam (CISS) trong hơn mười (10) năm qua, Trường Mầm non Canada - Việt Nam (CVK) đã tuân theo triết lý giáo dục CISS, nhằm giáo dục trẻ trở nên tự do, tự tin và thích nghi. Chúng tôi hân hạnh tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục lứa tuổi mầm non chất lượng xứng tầm quốc tế cho trẻ em và gia đình tại Việt Nam. Chúng tôi chưa bao giờ đánh mất tầm nhìn, giá trị và mục đích cốt lõi của mình.


Tại CVK, chúng tôi đặt trẻ em lên hàng đầu. Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho trẻ thành công trong một thế giới luôn thay đổi thông qua các phương pháp giáo dục và cách tiếp cận chương trình giảng dạy của CVK: "Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục là chính cuộc sống" (John Dewey, 1897) - đã định hướng  triết lý của CVK là khuyến khích trẻ nhỏ trở thành những công dân ham học hỏi, có năng lực và năng động trong cuộc hành trình ươm mầm cho niềm yêu thích học tập suốt đời. Chúng tôi cũng tin rằng mỗi đứa trẻ là duy nhất và cần được tôn trọng như Thuyết Đa trí tuệ của Howard Gardner (1983) đã chỉ ra. Chúng tôi cũng hiểu sâu sắc rằng mỗi đứa trẻ là thế giới của riêng mình để vun đắp mối quan hệ thân thiết giữa nhà trường và cha mẹ: Hãy hành động vì trẻ em!

Mỗi ngày, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng sự kết nối của trẻ: Chính sự kết nối với bản thân đã giúp chúng tìm thấy hạnh phúc và sự tự tin bên trong; Sự kết nối với thiên nhiên giúp trẻ gần gũi và trân trọng cuộc sống; Đó cũng là sự kết nối với bạn bè, với người lớn để các trẻ cảm thấy yêu đời và có thêm niềm vui khi cho và nhận.

Chúng tôi là CVK - Nơi của những trải nghiệm học tập - vui chơi thú vị, bổ ích cho một tương lai tỏa sáng hơn.

-------

STORY OF EDUCATION

Welcome to CVK,

As a member of the Canadian International School System-Vietnam (CISS) over the past ten (10) years, the Canada-Vietnam Kindergarten (CVK) has been following the CISS educational philosophy, which educates students to be free, confident and adaptable. We continue providing high-quality early years education and care for children and families in Vietnam. We have never lost sight of our core vision, value and sense of purpose.

At CVK, we put children first. Our purpose is to nurture and inspire children to succeed in an ever-changing world through the educational practices and CVK’s curriculum approach: "Education is not preparation for life, education is life itself" (John Dewey, 1897) - which sits CVK’s philosophy of encouraging young children to be curious, capable and active citizens on a journey where the seeds are planted for a lifetime love of learning. We also believe that each child is unique and needs to be respected as Howard Gardner's Multiple Intelligence (1983) has pointed out. We also deeply understand that each child is the world of one's own to foster a close friendship between school and parents: We are for our children! 

Every day, we focus on building the connection in our children: It is the connection with themselves that helps them to find inner happiness and confidence; It is a connection with nature that helps them be close and cherish life; It is also the connection with friends, with adults so that children could feel in love and more blessed to give and receive.

We are CVK - Here you come for a playful learning experience and brighter future.

 

 -----------------------

Trường Mầm non Canada - Việt Nam

Giáo dục cho tất cả - Education for All

Nơi của những nụ cười