Nguyễn Nam Thi

Hiệu Trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Bùi Thị Vân An

Phó Hiệu Trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Lê Thị Nguyệt Thi

Hiệu trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)

Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Phó Hiệu Trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)