Hoàng Thị Cẩm Vi

Trợ giảng tiếng Anh

Nguyễn Lê Hoàng Vy

Trợ giảng tiếng Anh

Nguyễn Mạnh Phúc

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục.

Vũ Minh Phương

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục

Nguyễn Ngọc Mai Phương

Giáo viên Vẽ

Phạm Thị Cúc

Giáo viên Nhạc

Nguyễn Thị Phương Nga

Giáo viên khối Baby Bee

Trương Ngọc Minh Châu

Giáo viên khối Bee

Huỳnh Thị Giáng Châu

Giáo viên khối Ladybug

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Giáo viên khối Ladybug