Sheryl Freeman

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo CISS

Trần Thị Lệ Hằng

Tổng Hiệu trưởng CVK - Hiệu trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Nguyễn Nam Thi

Phó Hiệu Trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Phó Hiệu Trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Lê Thị Nguyệt Thi

Hiệu trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)

Bùi Thị Vân An

Phó Hiệu Trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)

Phan Thị Bích Trâm

Điều phối viên tiếng Anh/ Kiêm nhiệm Phó Hiệu Trưởng (Học xá Bình Chánh)

Thân Trọng Mai Thanh

Điều phối viên tiếng Anh (Học xá Phú Mỹ Hưng)