Sheryl Freeman

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo CISS

Trần Thị Lệ Hằng

Tổng Hiệu trưởng CVK - Hiệu trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Nguyễn Nam Thi

Hiệu phó CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Hiệu phó CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Lê Thị Nguyệt Thi

Hiệu trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)

Bùi Thị Vân An

Hiệu phó CVK (Học xá Bình Chánh)

Phan Thị Bích Trâm

Điều phối viên tiếng Anh/ Kiêm nhiệm Hiệu phó (Học xá Bình Chánh)

Thân Trọng Mai Thanh

Điều phối viên tiếng Anh (Học xá Phú Mỹ Hưng)