Paul Wesley Ankenmann

Giám đốc Chương Trình Tiếng Anh

Jocelyn Gibbs

Giáo viên Tiếng Anh

Ana Ferreira

Giáo viên tiếng Anh

Markus Van Everdrink

Giáo viên tiếng Anh

Calvin Corinaldi

Giáo viên tiếng Anh

Devon Morrissey

Giáo viên tiếng Anh

Hà Thùy Oanh

Trợ giảng tiếng Anh

Đinh Nguyễn Thi Quyên

Trợ giảng tiếng Anh

Phạm Ánh Như

Giáo viên tiếng Anh

Nguyễn Mạnh Phúc

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục.