Trần Thu Thanh

Giáo viên lớp Ladybug 4

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Giáo viên lớp Ladybug 4

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Khối trưởng khối Butterfly

Huỳnh Thị Hồng

Giáo viên lớp Butterfly 1

Lê Thị Kim Thanh

Giáo viên lớp Butterfly 1

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên lớp Butterfly 2

Nguyễn Thị Phương Uyên

Giáo viên lớp Butterfly 2

Kim Thị Hồng Tâm

Giáo viên lớp Butterfly 3

Lê Phượng Tiên

Giáo viên lớp Butterfly 3

Trần Thị Lan

Giáo viên lớp Butterfly 4

Trương Thị Hồng Mai

Giáo viên lớp Butterfly 4

Lại Thị Hồng Nhung

Khối trưởng khối Dragonfly

Nguyễn Thị Xuân Hà

Giáo viên lớp Dragonfly 1

Hồ Thị Khánh Loan

Giáo viên lớp Dragonfly 1

Bùi Thị Thanh Tuyền

Giáo viên lớp Dragonfly 2