Nguyễn Thị Xuân Hà

Giáo viên Butterfly 4

Nguyễn Thị Thảo Minh

Giáo viên Ladybug 6

Lê Lam Linh

Giáo viên Ladybug 5

Lê Thị Lan

Giáo viên Bee 2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên Ladybug 3

Trần Thị Cẩm Tiên

Giáo viên Dragonfly 5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo viên Butterfly 6

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giáo viên Bee 4

Bùi Thị Nguyệt

Trợ giảng tiếng Anh

Châu Tú Phương

Trợ giảng tiếng Anh