Nguyễn Thị Loan

Giáo viên Dragonfly 6

Trần Anh Thy

Giáo viên Dragonfly 6

Nguyễn Thị Minh Hải

Giáo viên Dragonfly 7

Nguyễn Thị Thúy Hân

Giáo viên Dragonfly 7

Trần Thị Ngọc Duyên

Giáo viên Dragofly 7

Lê Thị Huyền Trinh

Nhân viên y tế

Đỗ Thị Bích Liên

Văn phòng- GV dự khuyết