Hồ Thị Khánh Loan

Giáo viên Dragonfly 2

Bùi Thị Thanh Tuyền

Giáo viên Dragonfly 2

Nguyễn Thị Kim Tiên

Giáo viên Dragonfly 3

Lại Thị Hồng Nhung

Giáo viên Dragonfly 3

Trương Đào Hồng Ngọc

Giáo viên Dragonfly 4

Đặng Ánh My

Giáo viên Dragonfly 4

Nguyễn Quốc Anh Thư

Khối trưởng Dragonfly- DF5

Nguyễn Hồng Trúc

Giáo viên Dragonfly 5

Nguyễn Thị Ngọc Giào

Giáo viên Dragonfly 5

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giáo viên Dragonfly 6