Nguyễn Thị Huỳnh Trúc

Khối trưởng khối Bee

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Giáo viên lớp Baby Bee

Đoàn Thị Ngọc Thùy

Giáo viên lớp Ladybug 5

Lương Ngọc Anh

Khối trưởng Ladybug

Phạm Thị Phương Yến

Giáo viên Bee 2

Phan Ngọc Thảo

Giáo viên lớp Ladybug 2

Châu Ngọc Thúy Phượng

Giáo viên Ladybug 4

Phạm Thị Thơ

Giáo viên Butterfly 1

Nguyễn Thị Yến Linh

Giáo viên lớp Butterfly 5

Nguyễn Thị Thi

Giáo viên lớp Ladybug 4