Nguyễn Thị Quỳnh Duy

Giáo viên lớp Butterfly 1

Lê Phượng Tiên

Giáo viên lớp Butterfly 2

Bùi Thị Thanh Hằng

Giáo viên lớp Butterfly 3

Hoàng Kim Nương

Giáo viên lớp Dragonfly 2

Phan Thị Bích Phương

Giáo viên lớp Dragonfly 5

Trần Thị Sương

Giáo viên lớp Dragonfly 6

Võ Lê Thanh Tuyền

Giáo viên lớp Bee 2

Võ Huỳnh Khương

Giáo viên lớp Bee 2

Phạm Thị Thùy

Giáo viên lớp Bee 1

Võ Thị Thùy Nang

Giáo viên lớp Ladybug 1