Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Giáo viên lớp Baby Bee 1

Đoàn Thị Ngọc Thùy

Giáo viên lớp Ladybug 5

Lương Ngọc Anh

Khối trưởng Ladybug - Ladybug 1

Phạm Thị Phương Yến

Giáo viên lớp Bee 2

Phan Ngọc Thảo

Giáo viên lớp Ladybug 2

Châu Ngọc Thúy Phượng

Giáo viên lớp Ladybug 4

Phạm Thị Thơ

Giáo viên lớp Butterfly 1

Nguyễn Thị Yến Linh

Giáo viên lớp Butterfly 5

Nguyễn Thị Thi

Giáo viên lớp Ladybug 4

Nguyễn Thị Phương Uyên

Giáo viên lớp Ladybug 3