Dương Thúy Ngọc

Giáo viên khối Dragonfly

Trần Thụy Bích Ngọc

Giáo viên khối Bee

Nguyễn Tân Nương

Giáo viên khối Dragonfly

Đào Thị Mai Duyên

Giáo viên khối Bee

Nguyễn Thị Như Thảo

Giáo viên khối Ladybug

Nguyễn Xuân Trang

Giáo viên khối Ladybug

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Giáo viên khối Butterfly

Nguyễn Thị Như Ngọc

Giáo viên khối Bee

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giáo viên khối Ladybug

Nguyễn Huỳnh Linh Thảo

Khối trưởng khối Bee và Ladybug